Services Services

Time to be safe - not sorry!

Jaap Walsweer |

“Een meerderheid van de schuldeisers is bereid om klanten een helpende hand te bieden.” Dit blijkt uit het onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door Flanderijn.

Consumenten en bedrijven lopen door het economisch zware weer sneller betalingsachterstanden op. Veel bedrijven houden hier al rekening mee door soepeler om te gaan met betaaltermijnen, maar hier zitten grenzen aan.

Wat wijst het onderzoek uit?

  1. Bijna 80% van de respondenten geeft aan een omzetverlies te verwachten, 11% verwacht geen negatieve impact en de rest heeft nu nog een onvoldoende beeld.

 

  1. Veel bedrijven verwachten betalingsproblemen bij hun klanten: 50% verwacht dat een klein deel van de klantengroep tijdelijke betalingsproblemen krijgt, 30% verwacht dat een groot deel in de problemen komt. Daarnaast heeft 17% op dit moment onvoldoende zicht op hun situatie.

 

  1. Bijna twee derde van de respondenten heeft het debiteurenbeleid versoepeld: 40% alleen wanneer de schuldenaar daar om vraagt, 29% stelt zich voor alle klanten coulanter op.

 

  1. Daarentegen vertrouwt 25% erop dat maatregelen vanuit de overheid voor hun klanten voldoende moeten zijn om betalingsproblemen te voorkomen.

 

  1. Het vinden van de juiste balans tussen het beperken van financiële schade enerzijds en het vinden van een verantwoord debiteurenbeleid anderzijds wordt genoemd als de grootste uitdaging in deze crisis.

 

Toekomstperspectief

Aanpassingen in het debiteurenbeleid moeten niet alleen rekening houden met ontwikkelingen op de korte termijn. De werkloosheid neemt wereldwijd toe, en het wordt voorspeld dat dit in Nederland met 4,5 tot 9,4 procent tot 2021. Voor de crisis lag dit percentage op 3%. Daarbij voorspelt het IMF een krimp van 7,5% van de Nederlandse economie. Facturen waarvoor nu uitstel van betaling wordt aangevraagd zullen ooit betaald moeten worden. Het is dus belangrijk om niet alleen naar de korte termijn, maar vooral ook naar de langere termijn – meerdere jaren vooruit – te kijken en nu al stappen te zetten om goed voorbereid te zijn.


Concrete aanbevelingen

  1. Weet waar de risico’s zitten

In financieel moeilijke tijden is het extra belangrijk om te weten waar in uw klantenportfolio de risico’s zitten. Hiervoor moet alle relevante klantinformatie snel beschikbaar zijn en ook recente ontwikkelingen in kaart worden gebracht zodat u altijd een actueel beeld heeft.

 

  1. Zorg voor een passend debiteuren- en incassobeleid

Sta alleen extra ruimte toe om betalingen uit te stellen wanneer daar aanleiding toe is. Wanneer je als schuldeiser nu te coulant bent, is de kans groot dat je in de toekomst eerder achter het net vist als de schuldenaar echt in de problemen komt.

 

  1. Benader debiteuren proactief

Neem proactief contact op wanneer het vermoeden bestaat dat een debiteur moeite gaat krijgen om verplichtingen te betalen. Zoek gezamenlijk naar een geschikte maatwerk oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Dit zal de klantrelatie ten goede komen en het risico op wanbetaling verminderen.

 

  1. Schakel snel en efficiënt

De afdeling debiteurenbeheer krijgt het extra druk. Zorg daarom voor efficiënte processen. Dit kan bijvoorbeeld door repeterende handelingen zoveel mogelijk te automatiseren, door workflows te optimaliseren en door vanuit een centraal systeem te werken.

 

Volgende stappen

Het is lastig voorspellen hoe de wereld er over een paar maanden uitziet, maar bovenstaande aanbevelingen bieden houvast. Duidelijk is dat bedrijven, organisaties, en overheden inzicht moeten hebben in de actuele debiteurenposities, moeten weten waar de risico’s zitten en in controle moeten zijn van de Credit Management processen. Time to be Safe! Onze oplossing – die volledig in SAP is geïntegreerd – kan hierbij helpen. Wil je weten hoe? Neem dan snel contact met ons op.

Share this blog: