Services Services

Geautomatiseerd debiteurenbeheer verkleint het risico op insolventie geschillen

Luis-Miguel Fernandez |

Ontvangen betalingen van een klant kunnen door een curator worden teruggevorderd als deze klant een insolventieprocedure is ingegaan. Dit kan de eigen liquiditeit van u als leverancier in gevaar brengen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer wordt geoptimaliseerd om deze insolventie risico's te verkleinen.

De insolventieprocedure

Wanneer uw klanten niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen omdat de passiva groter zijn dan de activa, zijn ze volgens de insolventiewet verplicht om een ​​insolventieprocedure te starten. Dit houdt in dat een curator wordt aangesteld die als hoofddoel heeft de vorderingen van schuldeisers en leveranciers van de insolvente onderneming te vereffenen. Als tijdens de insolventieprocedure wordt geconcludeerd dat de beschikbare activa onvoldoende zijn om alle relevante partijen tevreden te stellen, moet elke schuldeiser genoegen nemen met een percentage van de waarde van de resterende activa ter compensatie van de onbetaalde vorderingen.

Om ervoor te zorgen dat de toewijzing van activa eerlijk gebeurt, onderzoekt de curator of het in gebreke blijvende bedrijf al betalingsproblemen had vóór de insolventieaanvraag. Daarnaast moet worden aangetoond dat crediteuren en leveranciers op het moment van levering niet op de hoogte waren van betalingsmoeilijkheden van het bedrijf. Als de curator bewijzen vindt die laten zien dat een toeleverend bedrijf op de hoogte was van de liquiditeitsproblemen, kan de curator concluderen dat het te kwader trouw handelde. In dit geval kunnen de overige schuldeisers eisen dat de malafide crediteur de betalingen, die zij tijdens het insolventieproces van het insolvente bedrijf heeft ontvangen, terugbetaalt aan de curator.

Het optimaliseren van het debiteurenbeheer om bewijs te leveren

Om de vorderingen van de leverancier te kunnen betwisten, moet de curator duidelijk aantonen dat het leverende bedrijf kennis had van de liquiditeitsproblemen van het insolvente bedrijf en daarmee oneerlijk heeft gehandeld. Volgens de vigerende insolventiewetgeving hebben curatoren het recht om betalingen van een leverend bedrijf terug te vorderen tot vele jaren voordat de insolventieprocedure begon.

Om toeleverende bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders te beschermen tegen risico’s van betwisting, is het van strategisch belang om het debiteurenbeheer te optimaliseren en om regelmatig krediet controles op klanten uit te voeren om zekerheid te hebben dat zij kunnen betalen voordat tot levering wordt overgegaan. Door klanten nauwlettend te monitoren, kan het bedrijf, als het wordt geconfronteerd met een insolvente klant en de curator betalingen over meerdere jaren wil terugvorderen, duidelijk aantonen dat het niet wist dat de klant betalingsproblemen had op het moment dat de leveringen werden gedaan.

Hoe Ready4 Credit Management helpt

Toeleverende bedrijven verwerken maandelijks grote hoeveelheden leveringen van honderden of misschien wel duizenden klanten. Het verkrijgen van een kredietoverzicht van zoveel klanten kan lastig zijn. Daarom is er een informatiesysteem nodig dat in staat is om chronologisch alle krediet controles van de klant te registreren op het moment dat de leveringen worden gedaan. Het systeem moet deze informatie op verzoek gemakkelijk kunnen aanleveren.

Er is een krachtige oplossing die bedrijven beschermt tegen insolventie risico's. SAP-gebruikers kunnen profiteren van het mobiele platform Ready4 Credit Management van SOA People. Dit platform integreert naadloos met Finance en Order Processing in SAP en is rechtstreeks en in real-time aangesloten op Credit Rating agencies, payment pool bureaus, factoring-instellingen en handelskredietverzekeraars met wereldwijde dekking. 

Ready4 Credit Management maakt krediet controles mogelijk op verkooporders en leveringen, historiseert alle kredietbeslissingen op één enkel platform en kan relevante klantmonitoring instellen om de kredietwaardigheid periodiek te controleren. Ready4 Credit Management zorgt ervoor dat uw bedrijf beschermd blijft tegen insolventie risico's en het stelt gedane klantbetalingen veilig in het geval van latere insolventieprocedures.


Ontdek Ready4 Credit Management

Share this blog: